No module Published on Offcanvas position

Όροι & Προϋποθέσεις Ενοικίασης

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ:Ο ελάχιστος χρόνος ενοικίασης ενός αυτοκινήτου είναι 24 ώρες. Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, o Εκμισθωτής επιτρέπει στον Μισθωτή  μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 30 λεπτά, χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος ο Μισθωτής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ:Το ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού είναι 22 ετών, οδηγοί κάτω των 22 ετών επιβαρύνονται με πρόσθετο ποσό €10 ημερησίως πάνω στον επίσημο τιμοκατάλογο, ανώτερο όριο ηλικίας του οδηγού είναι τα 75 έτη.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:Η άδεια οδήγησης του οδηγού θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον δυο χρόνια πριν.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:Προκαταβάλλεται το προϋπολογισθέν μίσθωμα με την παράδοση του αυτοκινήτου, για όλες τις κατηγορίες ο Μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα αποδεκτή από τον Εκμισθωτή  για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση, την προκαταβολή και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το Μισθωτή. Σε περίπτωση που η παράβαση επιφέρει αφαίρεση πινακίδων ή και άδειας κυκλοφορίας,  ο Μισθωτής θα επιβαρύνεται.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW ): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί με την επιλογή της αντίστοιχης κάλυψης και  υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ. Η ημερήσια χρέωση και το ποσό του ορίου ευθύνης εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος όπως αναγράφεται στην μπροστινή όψη του Μισθωτηρίου. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ: Σε περίπτωση χιλιομετρικής υπέρβασης υπάρχει χρέωση ανά χιλιόμετρο υπέρβασης και εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος.
ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (IAF):  Ο οδηγός χρεώνεται € 30 για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων ατυχήματος, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Ημερήσια χρέωση €5 για κάθε επιπλέον οδηγό.
ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €4 ημερησίως.
ΠΛΟΗΓΟΣ (GPS): Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 8€ ημερησίως.
ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €9 ημερησίως.
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €3 ημερησίως.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της KoPaCar.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της KoPaCar. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού.
ΕΓΓΥΗΤΕΣ: Οι: ΟΔΗΓΟΣ #1#, ΟΔΗΓΟΣ #2# και Υπομισθωτής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση από τον Μισθωτή όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται με το παρόν συμβόλαιο μίσθωσης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ:
Η Υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο, απαιτεί γραπτή συναίνεση του Εκμισθωτή. Η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων τρίτων έναντι κομίστρου, δεν επιτρέπεται.
Ο Μισθωτής και οι οδηγοί έλαβαν γνώση ότι το όχημα είναι εξοπλισμένο με  δορυφορικό σύστημα εντοπισμού και εξουσιοδοτούν τον Εκμισθωτή να το ενεργοποιεί οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη κρίση του. Ο Μισθωτής Ευθύνεται για: Ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα του Εκμισθωτή ή σε τρίτους από πρόθεση, αμέλεια ή λάθος χρήση του οχήματος (ενδεικτικά: εκτός προδιαγραφών του οχήματος,  υπέρβαρη ή λάθος  φόρτωση. Τα κανονικά οχήματα εξαιρουμένων των τζιπ απαγορεύονται να οδηγούνται σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ή οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων/ουσιών, μεταφορά επικίνδυνων ή παράνομων φορτίων, υπερστροφία του κινητήρα  κ.λπ.)
Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου
Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης
Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις ή ταραχές.
Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και τα ελαστικά του αυτοκινήτου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία Ανωτέρω Ασφαλιστική Κάλυψη Δεν Ισχύει:Για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν έχει ενημερώσει τον σταθμό της KoPaCar. και καταθέσει/υποβάλλει σχετική δήλωση ατυχήματος, όπως ορίζεται από τη Ελληνική Νομοθεσία, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του. Η Ζημιά ή Απώλεια του αυτοκινήτου καταβάλλονται άμεσα από τον μισθωτή ακόμα και εάν αυτός καλύπτεται ασφαλιστικά από τη χρεωστική/πιστωτική του κάρτα. Σε αυτή την περίπτωση, υποχρεούται να πληρώσει στην KoPaCar. ολόκληρο το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του αυτοκινήτου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  Οδική Βοήθεια: Παρέχεται όλο το 24ωρο. Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από  τον Εκμισθωτή  οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Οι καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους και στα όρια κάλυψης του συμβολαίου ασφάλισης του Εκμισθωτή  από την ασφαλιστική του εταιρεία. Δεν προσφέρεται καμία κάλυψη για το περιεχόμενο, τα προσωπικά αντικείμενα και το φορτίο του Μισθωτή ή των Οδηγών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: Κατά την παράδοση αυτοκινήτου ο ενοικιαστής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τυχόν φθορές ή ελλείψεις του αυτοκινήτου αναφέρονται αναλυτικά στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Στην επιστροφή, θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν φθορές ή ελλείψεις που δεν καταγράφηκαν στο μισθωτήριο συμβόλαιο, ακόμη κι αν αυτές προκλήθηκαν σε χώρους στάθμευσης (φυλασσόμενους ή μη). Υπηρεσίες εκτός ωραρίου υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση €15.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:Το αυτοκίνητο επιστρέφεται στο γραφείο από το οποίο παραλήφθηκε εκτός αν στο μισθωτήριο συμβόλαιο αναφέρεται άλλος τόπος επιστροφής. Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με € 20 για την καθαριότητα του αυτοκινήτου, αν κατά την επιστροφή του είναι υπερβολικά (ασυνήθιστα) βρώμικο. Δυστυχώς δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για τα οχήματα, σε περίπτωση καθυστερημένης παραλαβής, πρόωρης επιστροφής ή αχρησιμοποίητων ημερών

ΕΓΓΥΗΣΗ: Για ενοικιάσεις στην Ελλάδα, κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική ή χρεωστική  κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW - SCDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ,και εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος όπως αναγράφεται στην μπροστινή όψη του Μισθωτηρίου. 
ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για ολική κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της KoPaCar και εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος όπως αναγράφεται στην μπροστινή όψη του Μισθωτηρίου Συμβολαίου. Δεν καλύπτει την μερική κλοπή και την κλοπή  προσωπικών αντικειμένων ή μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ /ΦΟΡΤΙΣΗΣ:: Το όχημα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμου που είχε κατά την παραλαβή. Εφόσον επιστραφεί με λιγότερα καύσιμα εκτός από το κόστος των καυσίμων υπάρχει και η επιπλέον εφάπαξ “Χρέωση Εξυπηρέτησης Καυσίμων” €5.
Για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα o ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα με το επίπεδο της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 15%. Εφόσον αυτό είναι μικρότερο, τότε θα ισχύσει η "Χρέωση Εξυπηρέτησης Φόρτισης".€10.
ΣΥΣΤΗΜΑ «ΜΙΣΘΩΣΤΕ ΕΔΩ-ΑΦΗΣΤΕ ΕΚΕΙ»: Προσφέρεται μεταξύ των σταθμών της KoPaCar μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης και με ειδική χρέωση σε συνεννόηση με τη KoPaCar .
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ:Σας επιτρέπουμε κατόπιν αιτήματος την μεταφορά του κατοικίδιου σας στο ενοικιαζόμενο όχημα χωρίς επιπλέον χρέωση με βασική προϋπόθεση ότι το κατοικίδιο σας θα φυλάσσεται συνέχεια σε κλουβί ή σε ειδικό κιβώτιο. Για λόγους υγιεινής το όχημα θα πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση και σε περίπτωση που απαιτείται βιολογικός καθαρισμός ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με χρέωση €50.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ:Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στο ενοικιαζόμενο όχημα. Σε περίπτωση παράβασης ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με € 60.

Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση